عکس بنر سایت دز کامپیوتر
   
ردیف مرحله نوع آزمون تاریخ آزمون
1 مرحله اول کتبی 1402/2/7
2 مرحله دوم کتبی 1402/3/11
3 مرحله سوم کتبی 1402/4/15
4 مرحله چهارم کتبی 1402/5/12
5 مرحله پنجم کتبی 1402/6/9
6 مرحله ششم کتبی 1402/7/20
7 مرحله هفتم کتبی 1402/8/25
8 مرحله هشتم کتبی 1402/9/30
9 مرحله نهم کتبی 1402/10/28
10 دهم کتبی 1402/11/26