عکس بنر سایت دز کامپیوتر
   
ردیف مرحله نوع آزمون تاریخ آزمون
1 مرحله اول کتبی 1399/3/22
2 مرحله دوم کتبی 1399/4/26
3 مرحله سوم کتبی 1399/5/30
4 مرحله چهارم کتبی 1399/6/27
5 مرحله پنجم کتبی 1399/8/1
6 مرحله ششم کتبی 1399/9/6
7 مرحله هفتم کتبی 1399/10/4
8 مرحله هشتم کتبی 1399/11/2
9 مرحله نهم کتبی 1399/11/30