عکس بنر سایت دز کامپیوتر
   
ردیف مرحله نوع آزمون تاریخ آزمون
1 مرحله اول کتبی 1401/2/22
2 مرحله دوم کتبی 1401/3/19
3 مرحله سوم کتبی 1401/4/23
4 مرحله چهارم کتبی 1401/5/27
5 مرحله پنجم کتبی 1401/6/24
6 مرحله ششم کتبی 1401/7/28
7 مرحله هفتم کتبی 1401/8/26
8 مرحله هشتم کتبی 1401/9/24
9 مرحله نهم کتبی 1401/10/22
10 دهم کتبی 1401/11/27