عکس بنر سایت دز کامپیوتر

تاریخ آزمون ها

ردیف نام آزمون نوع آزمون تاریخ آزمون
1 مرحله اول کتبی 1401/2/22
2 مرحله دوم کتبی 1401/3/19
3 مرحله سوم کتبی 1401/4/23
4 مرحله چهارم کتبی 1401/5/27
5 مرحله پنجم کتبی 1401/6/24
6 مرحله ششم کتبی 1401/7/28
7 مرحله هفتم کتبی 1401/8/26
8 مرحله هشتم کتبی 1401/9/24
9 مرحله نهم کتبی 1401/10/22
10 دهم کتبی 1401/11/27

معرفی دوره ها

ردیف نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات قیمت (به تومان) عبارت تخفیف عملیات
1 20 40 850000 ثبت نام
2 30 45 900000 ثبت نام
3 20 40 750000 ثبت نام
4 25 40 850000 ثبت نام
5 15 54 750000 ثبت نام
6 20 40 1100000 ثبت نام
7 20 40 550000 ثبت نام
8 12 24 500000 ثبت نام
9 25 130 750000 ثبت نام
10 15 30 500000 ثبت نام