عکس بنر سایت دز کامپیوتر

تاریخ آزمون ها

ردیف نام آزمون نوع آزمون تاریخ آزمون
1 مرحله اول کتبی 1402/2/7
2 مرحله دوم کتبی 1402/3/11
3 مرحله سوم کتبی 1402/4/15
4 مرحله چهارم کتبی 1402/5/12
5 مرحله پنجم کتبی 1402/6/9
6 مرحله ششم کتبی 1402/7/20
7 مرحله هفتم کتبی 1402/8/25
8 مرحله هشتم کتبی 1402/9/30
9 مرحله نهم کتبی 1402/10/28
10 دهم کتبی 1402/11/26

معرفی دوره ها

ردیف نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات قیمت (به تومان) عبارت تخفیف عملیات
1 20 40 2500000 ثبت نام
2 20 40 2700000 ثبت نام
3 25 40 2800000 ثبت نام
4 15 54 2100000 ثبت نام
5 20 40 2600000 ثبت نام
6 30 30 2500000 ثبت نام
7 10 15 1700000 ثبت نام
8 25 130 2100000 ثبت نام
9 10 10 2600000 ثبت نام
10 20 40 2800000 ثبت نام