عکس بنر سایت دز کامپیوتر

تاریخ آزمون ها

ردیف نام آزمون نوع آزمون تاریخ آزمون
1 مرحله اول کتبی 1399/3/22
2 مرحله دوم کتبی 1399/4/26
3 مرحله سوم کتبی 1399/5/30
4 مرحله چهارم کتبی 1399/6/27
5 مرحله پنجم کتبی 1399/8/1
6 مرحله ششم کتبی 1399/9/6
7 مرحله هفتم کتبی 1399/10/4
8 مرحله هشتم کتبی 1399/11/2
9 مرحله نهم کتبی 1399/11/30

معرفی دوره ها

ردیف نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات قیمت (به تومان) عبارت تخفیف عملیات
1 65 130 670000 ثبت نام
2 20 40 450000 ثبت نام
3 36 72 600000 ثبت نام
4 20 40 350000 ثبت نام
5 25 50 450000 ثبت نام
6 27 54 600000 ثبت نام
7 25 50 420000 ثبت نام
8 20 40 550000 ثبت نام
9 10 20 220000 ثبت نام
10 20 40 370000 ثبت نام